·         1) دکتر نسرین جلیلیان          دانشیار دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، متخصص زنان و زایمان، فلوشیپ نازایی

·        2)  دکتر طراوت فاخری           دانشیار دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، متخصص زنان و زایمان،

·         3)  دکتر فرحناز کشاورزی       دانشیار دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، متخصص زنان و زایمان،

·         4)  دکتر میترا بختیاری              استادیار دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه،

·        5)  دکتر شیوا روشن خواه           استادیار دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه،